International Legal Consulting Poland

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI w OBROCIE GOSPODARCZYM

Istotnym problemem w obrocie gospodarczym jest niesolidność partnerów handlowych, którzy nie regulują należności lub znacząco opóźniają się w zapłacie. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w zakresie windykacji wierzytelności w celu jak najpełniejszej ochrony interesu wierzyciela w kontakcie z nierzetelnym dłużnikiem.

Nasi prawnicy w skuteczny, a jednocześnie zgodny z prawem, sposób realizują strategie mające na celu uzyskanie od dłużnika całkowitej spłaty zadłużenia oraz zabezpieczenia jego spłaty. Zapewniamy pomoc prawną w zakresie przedsądowego postępowania windykacyjnego, jak również na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Każdą przekazaną nam sprawę rozpoczynamy od gruntownej analizy prawnej, co pozwala na opracowanie optymalnej strategii postępowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie maksymalnej skuteczności przy maksymalnym ograniczeniu kosztów ponoszonych przez klienta. Jeżeli to tylko możliwe, dążymy do uzyskania spłaty zaległości w sposób polubowny, gdyż zapewnia to najszybsze, najtańsze i najskuteczniejsze zaspokojenie wierzyciela.

Uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy stronami, których celem jest nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty wierzytelności w pełnej wysokości lub doprowadzenie do restrukturyzacji zadłużenia. Procedura windykacyjna wymaga zachowania szczególnej staranności w przypadku dłużników, z którymi klient ma zamiar nadal kontynuować współpracę. Celem podejmowanych przez nas działań jest pełna ochrona interesów wierzyciela na każdym etapie postępowania.

Nasze usługi w zakresie windykacji wierzytelności obejmują w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie celowości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej;
 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty;
 • reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących polubownej spłaty należności;
 • sporządzanie dokumentów porozumień dotyczących spłaty, w tym w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia;
 • sporządzanie pozwów, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • zastępstwo procesowe;
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu sądowym (sprzeciw, zarzuty, apelacja, zażalenie);
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie wniosków o podjęcie czynności w postępowaniu komorniczym;
 • przeprowadzanie czynności wspomagających dla działań komorniczych;
 • przeciwdziałanie działaniom dłużnika podjętym w celu ubezskutecznienia egzekucji (skarga Pauliańska, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa);
 • stałe monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego;
 • sporządzanie wniosków o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku;
 • sporządzanie wniosków o podjęcie umorzonego postępowania egzekucyjnego.

Podejmujemy również działania o charakterze informacyjnym w celu określenia kondycji finansowej dłużnika i jego możliwości płatniczych. Istotną kwestią jest poznanie przyczyn nieregulowania przez dłużnika płatności czy jego niewypłacalności. Ustalenie możliwych zamiarów dłużnika czy też ewentualnych zagrożeń dla jego dalszego funkcjonowania umożliwia podjęcie odpowiednich kroków prawnych (np. rozłożenie należności na raty, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa).

W celu uzyskania informacji o dłużniku prawnicy Kancelarii analizują m.in. dane zawarte w:

 • dokumentach rejestrowych spółki, w tym w szczególności dotyczące jej reprezentacji, dominującego przedmiotu działalności oraz coroczne sprawozdania finansowe;
 • księgach wieczystych w zakresie prawa własności nieruchomości oraz obciążeń hipotecznych;
 • Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
 • wydziale upadłościowym właściwego terytorialnie sądu rejonowego.

W celu skutecznego prowadzenia egzekucji niejednokrotnie konieczne jest podejmowanie działań faktycznych w postaci aktywnego poszukiwania ruchomych i nieruchomych składników majątkowych dłużnika w celu wskazania ich prowadzącemu postępowanie komornikowi. Często niezbędne jest również podejmowanie działań w celu ustalania adresu (siedziby) dłużnika czy zlokalizowania miejsca jego faktycznego pobytu czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczególnie starannego zabezpieczenia interesu klienta wymagają informacje o czynnościach, których dokonał dłużnik celem uniemożliwienia egzekucji. Niejednokrotnie czynności te dają podstawy do ich ubezskutecznienia lub złożenia zawiadomienia do organów ścigania, co ma istotny wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego.

Sprawdzamy również ewentualne powiązania kapitałowo – osobowe windykowanego podmiotu z innymi podmiotami, to jest to, czy dana spółka nie jest już którąś z kolei danego podmiotu oraz czy jej powołanie do życia nie miało na celu ubezskutecznienia egzekucji, co może być podstawą do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. W przypadku ustalenia składników majątku dłużnika dających podstawę do podjęcia umorzonego postępowania egzekucyjnego składamy stosowne wnioski w celu uruchomienia ponownej egzekucji komorniczej.