International Legal Consulting Poland

SPORY SĄDOWE i ARBITRAŻ

Doradzamy naszym klientom w zakresie sporów o charakterze międzynarodowym, w tym m.in.:

 • jurysdykcji międzynarodowej i prawa właściwego;
 • uznawania i wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych;
 • pozycji cudzoziemców w postępowaniu sądowym.

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych sporów sądowych i postępowań arbitrażowych obejmujących różnorodne dziedziny prawa. Wszechstronnie analizujemy ryzyko procesowe każdego sporu. Celem naszej opracowanej indywidualnie w każdej sprawie taktyki postępowania jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego z zaistniałego sporu, przyśpieszenie postępowania, umożliwienie klientom zaoszczędzenia kosztów oraz w miarę możliwości doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu.

Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • doradztwa przedprocesowego w zakresie wszelkich dziedzin prawa i wszelkich rodzajów postępowań;
 • przygotowywania pozwów, wniosków, środków zaskarżenia i innych pism procesowych;
 • reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniu arbitrażowym;
 • reprezentacji klientów przed organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze oraz przed sądami karnymi w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego;
 • reprezentacji klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • prowadzenia postępowań z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego;
 • prowadzenia postępowań rejestrowych;
 • prowadzenia postępowań zabezpieczającego i egzekucyjnego;
 • prowadzenia spraw związanych z uzyskaniem europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz europejskiego nakazu zapłaty.

Świadczymy doradztwo m.in. w zakresie:

 • sporów korporacyjnych i handlowych;
 • postępowań spadkowych toczących się zarówno w kraju, jak i za granicą;
 • sporów z zakresu prawa pracy dotyczących roszczeń pracowniczych, w szczególności wynikających z rozwiązania stosunku pracy, dotyczących wynagrodzenia za pracę oraz odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • sporów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, przed organami rentowymi i sądami;
 • sporów z zakresu własności intelektualnej;
 • spraw dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • postępowań z zakresu prawa karnego skarbowego;
 • postępowania administracyjnego, w szczególności w sprawach z zakresu prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska;
 • reprezentacji klientów w toczącym się postępowaniu upadłościowym w tym obejmujących likwidację majątku upadłego, jak również z możliwością zawarcia układu.