International Legal Consulting Poland

PRAWO RODZINNE i OPIEKUŃCZE

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym min. spraw:

 • o rozwód i separację, w tym także o uznanie wyroku sądu zagranicznego;
 • o podział majątku wspólnego;
 • majątkowych umów małżeńskich;
 • o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej;
 • o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • o alimenty w tym o ustalenie, podwyższenie, obniżenie, a także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły, wspomagamy też  egzekucję alimentów;
 • o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • o zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka;
 • sprawy związane z pochodzeniem dziecka (o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa);
 • o adopcję;
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • o opiekę i kuratelę;
 • karnych (m.in. o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, o przestępstwa z udziałem bądź przeciwko małoletnim).

Nasze usługi prawne obejmują m.in. udzielanie porad i opinii prawnych, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentowanie klientów przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami. Uczestniczymy także w negocjacjach mających na celu polubowne zakończenie sporu. Przygotowujemy porozumienia w przedmiocie ukształtowania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, a także projekty ugód sądowych i pozasądowych. Sporządzamy także projekty małżeńskich umów majątkowych.

W celu wyświetlenia opisu oferty w przedmiocie spraw o charakterze międzynarodowym prosimy o przejście do sekcji Międzynarodowe Postępowania z Zakresu Prawa Rodzinnego.