International Legal Consulting Poland

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW, PRAWO PRACY

Employee

Doradzamy klientom w kwestiach związanych z legalizacją pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

 • sytuacji prawnej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie możliwości i warunków podejmowania zatrudnienia na terenie RP w ramach swobodnego przepływu pracowników oraz możliwości i warunków podejmowania zatrudnienia na obszarze RP przez obywateli innych państw;
 • wymogów prawnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców (pozwolenie na pracę, legalizacja pobytu);
 • zdarzeń prawnych powodujących obowiązek legalizacji zatrudnienia cudzoziemca (umowa o pracę, delegowanie do Polski pracownika zatrudnionego u pracodawcy zagranicznego, powołanie do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej);
 • delegowania pracowników do pracy w innym państwie członkowskim i uprawnień, które im w związku z tym przysługują;
 • zasad obejmowania świadczeniami z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników migrujących i ich rodzin.

Nasze usługi prawne obejmują w szczególności kwestie dotyczące:

 • wyboru optymalnej formy zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, kontrakt managerski, umowa cywilnoprawna);
 • przygotowanie i negocjowanie umów o pracę i innych umów;
 • przygotowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
 • przygotowanie i negocjowanie kontraktów managerskich.

Nasi prawnicy reprezentują klientów w sprawach spornych, w tym w szczególności w sporach wynikłych na gruncie rozwiązania stosunku pracy, dyskryminacji i mobbingu.

Ponadto doradzamy klientom w zakresie:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
 • wymaganych prawem zgłoszeń dokonywanych przez pracodawcę w związku z rozpoczęciem działalności operacyjnej, w związku z podjęciem decyzji o likwidacji zakładu pracy, itp.;
 • dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu;
 • zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu;
 • systemów i rozkładów czasu pracy, w tym maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy;
 • dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta i przysługującego w związku z tym wynagrodzenia;
 • dyżurów i przysługującego w związku z tym wynagrodzenia;
 • pracy kadry zarządzającej;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • odpraw pośmiertnych pracowników;
 • urlopów wypoczynkowych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
 • odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
 • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych;
 • ochrony pracy kobiet, szczególnej ochrony pracownic w ciąży;
 • zatrudniania pracowników młodocianych;
 • obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie BHP, pracy pracowników w warunkach szkodliwych dla zdrowia;
 • obowiązków pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy lub stwierdzeniem choroby zawodowej;
 • ochrony wynagrodzenia za pracę i dopuszczalnych potrąceń np. na świadczenia alimentacyjne;
 • rozwiązywania umów o pracę, ogólnej i szczególnej ochrony pracowników przed zwolnieniem, w tym przedemerytalnej, w związku z rodzicielstwem, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy;
 • odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika;
 • wypowiedzenia warunków pracy i płacy i porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia;
 • sytuacji pracowników i ochrony ich praw w związku z upadłością pracodawcy, przejściem przedsiębiorstwa, zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zwolnień grupowych;
 • zasad i zakresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu) i świadczeń przysługujących z tego tytułu.